POSTER TURU LİSTESİ

Pano No   Abs. No. Bildiri Başlığı Sunucu
PP-001 Fulden Yumuk
Sena Tokay
1 Metabolik Alkaloz İle Tanı Alan Renal Arter Stenozu Vakası Harun Çoban
PP-002 2 Paraneoplastik artrit ve döküntü ile prezente olan bir meme karsinomu vakası Beyza Ören Bilgin
PP-003 3 Erken evrede saptanan bir "Deskuamatif İnterstisyel Pnömoni" olgusu Özge Can Bostan
PP-004 4 Hepatoselüler Kanserde Transarteriyel Kemoembolizasyon Tedavisinin Etkinliği ve Güvenirliği Aydan Mütis Alan
PP-005 5 Pulmoner Emboli Kliniği ile Ortaya Çıkan Bir Trombotik Trombositopenik Purpura Olgusu Tayfur Toptaş
PP-006 Baran Balcan
Aslı Tufan 
54 ret onkogeni p918t mutasyonu ile giden bir multipl endokrin neoplazi tip 2b olgusu Aygün Aliyeva
PP-007 10 Makülopapüler döküntü ile prezente olan Bartonella Quintana endokarditi olgu sunumu Merve Şentürk
PP-008 11 Behçet Hastalığı ve Sekonder FSGS Birlikteliği:Vaka Sunumu Fatih Emin Öztürk
PP-009 14 Portal Ven Trombozu Sonrası Tanı Alan Behçet Olgu Sunumu Seydahmet Akın
PP-010 15 Nadir Bir Hipertansiyon Nedeni: Liddle Sendromu olgu sunumu Seydahmet Akın
PP-011 Ozan Kocakaya
Ebru Aşçıoğlu
17 Akromegaliye neden olan bronşial nöroendokrin tümör Eren Imre
PP-012 18 Yaşlı Hastalarda Nedeni Bilinmeyen Ateşin Sebebi Olarak SLE Abdulmunir Azizy
PP-013 19 Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Ektopik Cushing Sendromu Olgusu Ensar Aydemir
PP-014 20 Trombositoz ile prezante olan bir idiyopatik splenik hipoplazi olgusu Mehmet Umut Çapar
PP-015 21 takayasu arteriti ve crohn birlikteliği Erkam Kocaaslan
PP-016 Feyza Gündüz
Buket Şengel  
23 Nadir Lösemi Alt Tipi: Akut Bilineal Lösemi Begüm Küver
PP-017 25 Lyme Olgu Sunumu Volkan Yazman
PP-018 52 İnvaziv Duktal Meme Karsinomunun Pertion ve Uterusa Metastazı Hilal Sağıroğlu Üstün
PP-019 27 Nadir görülen bir Granülomatöz mastit olgusu: Eritema nodosum ve artrit ile birliktelik Ceren Uzunoğlu
PP-020 28 Kafa travması sonrası gelişen hiponatremi ve tedavide tolvaptan kullanımı Simge Saydam
PP-021 29 Tiroidektomi Öyküsü Olan Hastada 10 Sene Sonra Akciğer ve Lenf Nodu Metastazıyla Prezente Olan Papiller Tiroid Kanseri Olgusu Ceyda Dinçer Yazan
PP-022 Serhan Tuğlular
Yeşim El Ahdab
30 Endokardit ile Seyreden Bir Sistemik Lupus Eritematozis Olgusu Özge Yetginoğlu
PP-023 34 Metastatik Akciğer Kanserinde Nivolumab Tedavisi Sonrası Gelişen Pnömonit Vakası Tuğçe Kübra Güneş
PP-024 36 C282Y Homozigot Mutasyonu Taşıyan Herediter Hemokromatozis Vakası Tuğba Tolu
PP-025 38 Refrakter immün trombositopeni tedavisinde danazol kullanımı Seda Jeral
PP-026 60 Ortostatik hipotansiyon ardındaki gerçek:olgu sunumu Naime Afşar Satış
PP-027 100 Ortostatik hipotansiyon ardındaki gerçek: olgu sunumu Naime Afşar Satış
Pano No   Abs. No Bildiri Başlığı Sunucu
PP-026 Emel Eryüksel
Tayfur Toptaş
42 Karaciğerin Nadir Görülen Multikistik Hastalığı: Von-Meyenburg Kompleksi Zeynep Alaca Topçu
PP-027 44 Trombotik Trombositopenik Purpura Tedavisinde Ritüksimab Deneyimi Selma Şengün
PP-028 46 Erişkin hastada pediatrik tip foliküler lenfoma olgu sunumu Tuğba Kıratlı
PP-029 47 Pulmoner Lenfanjioleimiyomatozis'te Sirolimus Deneyimi: İki vaka nedeni ile Zeynep Mercancı
PP-030 48 Pulmoner Langerhans Hücreli Histiyositozis Duygu Vezi̇r
PP-031 Sait Karakurt
Arzu Velioğlu 
49 Uzak Metastaz ile Seyreden Multisentrik Mikropapiller Tiroid Kanseri Olgusu Onur Elbasan
PP-032 50 Behçet Hastalığı’nın Mortalitesi Yüksek Bir Komplikasyonu: Budd-Chiari Sendromu Ezgi Şimşek
PP-033 51 Tekrarlayan plevral efüzyon ile tetkik edilen hastada konstriktif perikardit tanısı Cansu Ünlü Yildiz
PP-034 53 Plevral efüzyon etiyoloji araştırılan olguda insidental saptanan batın içi kistler Arzu Ece Tahtasakal
PP-035 55 merkel hücreli kanser olgu sunumu Çağla Eyüpler
PP-036 Berrin Ceyhan
Zekaver Odabaşı 
8 PNH vakalarında Eculizumab tedavisi altında remisyon mümkün mü?: Vaka sunumu Aynure Rustamzade
PP-037 26 Aplastik Anemi ile başvuran bir Graves olgusunun tedavisi Aynure Rustamzade
PP-038 56 Akrosiyanoz İle Prezante Olan Mantle Hücreli Lenfoma Olgusu Özlem Alkan
PP-039 57 Fusidik asit ilişkili nötropeni ve trombositopeni Hülya Arslan
PP-040 58 Kabergolin direnci ile giden agresif prolaktinoma Tuğçe Apaydın
PP-041 Fergün Aydın
Erdem Yalçınkaya
59 Dijital Ülser ile Başvuran Silikozis Olgusu Fatma Temiz
PP-043 61 Tenofovire sekonder akut intersitisyel nefrit vakası Ali Çetin
PP-044 62 Ekstazi Kullanımına Bağlı Gelişen Akut Karaciğer Yetmezliğinde Başarılı Bir Karaciğer Nakli: Bir Olgu Sunumu Fatma Zehra Eraslan
PP-045 63 Uygunsuz TSH Salınımı İle Giden Tiroid Hormon Direnci Olgusu Lamia Şeker
PP-046 Yusuf Yılmaz
Abidin Gündoğdu
65 Hiperkalemik Metabolik Asidoz İle Gelen Tip 4 Renal Tübüler Asidoz Olgusu Kardelen Gökmen Yıldırım
PP-047 67 Nitrogliserin Şok Hastalarındaki Periferik Dolaşım Bozukluklarını Düzeltebilir Tuğçe Bozkurt
PP-048 68 Bir KOAH Hastasında Akut Ses Kısıklığı İle Teşhis Edilen Akut Serebral Enfarkt Burcu Turan
PP-049 69 ÖKSÜRÜK VE BALGAMLA BAŞVURAN KADIN HASTADA MULTIPL MYELOM TANISI Furkan Cuma Çiçek
PP-050 71 Romatoid artrit ve bağ doku hastalığında akciğer tutulumunda HRCT ile hasta ölçekli anketlerin karşılaştırılması Atakan Topçu
Pano No   Abs. No Bildiri Başlığı Sunucu
PP-051 Osman Özdoğan
Elif Tükenmez Tigen 
72 Tanı Anında Kemik Metastazı Olan Karaciğer Epiteloid Hemanjioendotelyoma Vakası Ayşe Duygu Okçu
PP-052 75 Graves Hastalığı Sonrasında Hashımato Tiroiditi Gelişen Olgu Sunumu Nurullah İlhan
PP-053 76 Ülseratif Kolit Takibinde 5-ASA İlişkili Perikardit Olgusu Hazal Şalva
PP-054 78 Tıkanma sarılığı ile başvuran nadir bir olgu: Pankreasta Ekstramedüller Plazmositom Yasin İzgi
PP-055 80 YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİNİN ÖNEMİ Nazire Aladağ
PP-056 Işık Atagündüz
Ali Serdar Fak
81 Primer Santral Sinir Sistemi Lenfomaları Kemoterapi Verilmeden İzlenebilir Mi? Fatma Bolat
PP-057 82 Retrosternal yerleşi̇mli̇ mutlipl nüks i̇le seyreden i̇yi̇ di̇feransi̇ye mi̇kropapi̇ller karsi̇nom olgusu Merve Özdemir Çankaya
PP-058 83 Uzamış pnömoni olgusunda steroid kullanımı; bronşiyolitis obliterans organize pnömoni? Özge Karakök
PP-059 84 Anti-MPO Antikor pozitif bir Polianjitli Granulom olgusu Gülhar Süleymanova
PP-060 86 Sarılık ve Transaminaz Yüksekliği İle Prezante Leptospirozis Fatma Temiz
PP-061 Mehmet Koç
Özlen Atuğ
87 Trimetoprim-Sülfametoksazol ilişkili semptomatik hiponatremi Akgün Karakök
PP-062 89 İmmunkompromize hastada Ewingella americana’nın neden olduğu septisemi Hale Jafarova
PP-063 90 Otit ve mastoidit ile prezente olan bir Polianjiitli Granülom olgusu Cem Armağan Turan
PP-064 91 Tekrarlayan Tromboemboli Olgu Sunumu Kübra Yıldız Tokatlıoğlu
PP-065 92 Santral Sinir Sistemi Lenfoması Kivanç Koruk
PP-066 Hakkı Arıkan
Derya Kocakaya
93 Erişkin Yaşta Tanı Almış Bir {LEAKY-SCID} Vakası İsmail Nazlı
PP-067 94 Renal Biyopside Mantle Hücreli Lenfoma Vakası Yeşim Ağyol
PP-068 95 Eforla Gelişen Çarpıntı Şikayeti İle Başvuran Hastada Noniskemik Kardiyomiyopati Sultan Gözde Temiz
PP-069 96 Gebelikte Gorulen Akut Karaciger Yetmezliginin Nadir Bir Sebebi:Yaygin Karaciger Metastazi(Malign Psodosirozis) Aysel Ismayilova
PP-070 97 Gıtelman Sendromlu Bir Hastada Eritrositoz Ayşegül Avcu
PP-071 Haner Direskeneli
Serhan Tuğlular
98 Otolog Kök Hücre Nakli Yapılan Olguda Gelişen Aspergillus Terreus İlişkili Otitis Media ve Mastoidit Esra Dicle Kaya
PP-072 99 Intestinal Obstruksiyonun Nadir Bir Sebebi:Superior Mezenterik Arter Sendromu Sevinc Babayeva